topleft
topright
Home

VentureNed richt zich op:

  1. Participatie
  2. Bedrijfsopvolging en -bemiddeling
  3. Recovery / doorstart


VentureNed laat MKB groeien

VentureNed investeert en participeert in kansrijke MKB bedrijven.              
Graag uw reactie via “Contact

 


VentureNed zoekt durfkapitaal

voor participaties in kansrijk MKB.
Actieve en passieve investeerders welkom met een inleg vanaf € 75.000
Heeft u interesse: “Contact

 

VentureNed participeert en investeert in veelbelovende bedrijven en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Onze doelgroep zijn ook bedrijven die kampen met een financieringsbehoefte door een tijdelijke dip, te snelle groei, veranderende marktomstandigheden, opvolgingsprobleem of uitbreidingsinvestering en daarin niet meer kunnen voorzien via hun eigen financieringskanalen. Alle participaties worden vooraf intensief doorgelicht op vele criteria. Bij de eindevaluatie van iedere participatie zijn groeipotentie, verbeteringspotentieel, attractiviteit van de markt, score op financiële ratio's en kwaliteit van de organisatie en het zittende management sleutelfactoren bij de eindbeoordeling.

 

VentureNed verwerft gemiddeld zes nieuwe participaties per jaar. De financiering vindt plaats door een mix van kapitaal van de partners van VentureNed en van derden. Iedere participatie wordt actief begeleid door twee vaste partners van VentureNed. Het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal wordt gekoppeld aan actieve (turn-around) begeleiding. Onze actieve inbreng is erop gericht om uitvoering te geven aan het waardecreatieplan. Elke participatie monitoren we aan de hand van een afgewogen rapportagemodel.

Op basis van de marktsituatie, gerealiseerde groeikansen en (extra) gecreëerde waarde door ondermeer optimalisatie, investeringen en eventuele overnames / samenvoeging, wordt na drie tot vijf jaar het besluit genomen om afscheid te nemen van (een deel van) een participatie. VentureNed streeft ernaar om het betrokken bedrijf en de ondernemer ook na de (gedeeltelijke) exit te blijven ondersteunen in het realiseren van haar groeiambities. Als partners in groei willen wij trots zijn en blijven op onze participaties en een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van het MKB.

 


 
Copyright VentureNed |  Privacy   |  Disclaimer   | info @venturened.nl | www.venturened.nl
Joomla Templates by JoomlaShack Template